• 111
  • lang
  • lang

Cùng tìm hiểu về quyền tham gia của trẻ em

16/12/2021

Quyền tham gia là một đặc quyền của trẻ em để chúng ta luôn nhắc mình phải lắng nghe con, để có thể hiểu và tôn trọng chúng cũng như xây dựng lòng tin cho trẻ em, cho dù nhận thức của con còn non nớt hay kể cả khi con đã có những hiểu biết nhất định.