• 111
  • lang
  • lang

Tài liệu hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em

03/05/2020

Đây là một ấn phẩm thực hiện bởi Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Tài liệu này được biên soạn dựa trênđóng góp của trẻ em tham dự Hội nghị tham vấn về Xây dựng Tài liệu Bảo vệ trẻ em trên mạng diễn ra tại Băng cốc ngày 27-28/02/2016. Các trẻ em tạiCampuchia, Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia rà soát tài liệu này trước khi xuất bản. em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Quá trình hình thành và phát triển Chương trình truyền hình “Vì Trẻ Em”

12/05/2020

Truyền hình Vì trẻ em đã khẳng định được vai trò và thế mạnh của mình trong công tác truyền thông – vận động xã hội thực hiện Công ước quốc tế Quyền trẻ em, công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục Trẻ em thông qua việc Tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông, sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, các sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Cục trẻ em, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,

Chương trình An sinh xã hội của Truyền hình Vì trẻ em VTV1.

14/05/2020

Sự cần thiết phải có 1 Chương trình Truyền hình chuyên sâu về các lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban biên tập Truyền hình Vì trẻ em đã đề xuất lãnh đạo Cục trẻ em, Lãnh đạo Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội cho phép hợp tác với Ban biên tập Truyền hình cáp, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng Chương trình Truyền hình An sinh xã hội.