• 111
  • lang
  • lang

Cùng chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

19/10/2023

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Đến nay, Chương trình đã đạt được một số kết quả bước đầu.