• 111
  • lang
  • lang

Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho phụ nữ và trẻ em khi cách li tại nhà trong phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

12/08/2021

Bộ Y tế đã hướng dẫn thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cách ly F1 tại nhà và sẽ đánh giá lại tính khả thi của giải pháp này để quyết định chủ trương tiếp theo. Sau đây là một số hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho phụ nữ và trẻ em khi cách li tại nhà trong phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.