• 111
  • lang
  • lang

Kỷ luật tích cực tại gia đình trong giai đoạn giãn cách (Phần 1)

06/09/2021

Sự sợ hãi, lo lắng, cảm thấy bất ổn có lẽ đang diễn ra tại nhiều gia đình khi đại dịch COVID-19 hiện đang khó kiểm soát. Việc làm cha mẹ, dù trong điều kiện bình thường, ôn hoà nhất, cũng đã là một công việc rất khó. Và áp dụng KLTC lúc này có thể giúp ích cho phụ huynh và sự phát triển của trẻ.

Phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em ở Hà Nội

31/08/2021

Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên (từ 5 đến 17 tuổi) dưới 1%; hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với 100% trẻ em có nguy cơ, trẻ em lao động và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo...