• 111
  • lang
  • lang

Dự thảo Kế hoạch Tổ chức cuộc thi online tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng “Học sinh với An toàn thông tin 2023”

16/03/2023

Thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hoạt động của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam năm 2023, Hiệp hội xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin 2023”