• 111
  • lang
  • lang

15 phát hiện nổi bật trong Báo cáo tiếng nói trẻ em Việt Nam.

     Nhằm hiểu rõ nhận thức và tác động của luật pháp và chính sách của từng quốc gia trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em trên thực tế,  Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em” đã được tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới bởi Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children). Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) đã tiến hành thực hiện Khảo sát này với mục tiêu tổng thể  là thu thập ý kiến và suy nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên quan trực tiếp tới trẻ, từ đó, xem xét thực trạng thực thi quyền trẻ em (QTE) tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ. 

    Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” do thực hiện với sự tham gia của 1692 trẻ em Việt Nam từ 11 đến 16 tuổi ở 7 tỉnh/ thành phố thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Khảo sát bao gồm sự tham gia của trẻ em ở nông thôn và thành thị; trẻ em ở trong nhà trường và ngoài nhà trường; trẻ em người dân tộc Kinh và trẻ em một số dân tộc thiểu số. Khảo sát này sử dụng phương pháp thu thập thông tin qua bảng hỏi, kết hợp với các cuộc thảo luận nhóm tập trung ở các địa phương để trẻ em bày tỏ quan điểm của mình về các kết quả ban đầu của khảo sát nhằm thu thập thêm các dẫn chứng, tiếng nói cũng như giải pháp cho các vấn đề mà các em quan tâm.

     15 phát hiện nổi bật trong Báo cáo Tiếng nói trẻ em Việt Nam: