• 111
  • lang
  • lang

Hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 1.000.000 đồng / người / tháng. Tối đa 3 tháng (tháng 4 - 5 - 6/2020)