• 111
  • lang
  • lang

Tài liệu hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em

03/05/2020

Đây là một ấn phẩm thực hiện bởi Liên minh quyền trẻ em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Tài liệu này được biên soạn dựa trênđóng góp của trẻ em tham dự Hội nghị tham vấn về Xây dựng Tài liệu Bảo vệ trẻ em trên mạng diễn ra tại Băng cốc ngày 27-28/02/2016. Các trẻ em tạiCampuchia, Hồng Kông, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Việt Nam đã tham gia rà soát tài liệu này trước khi xuất bản. em Châu Á và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.