• 111
  • lang
  • lang

Một số văn bản pháp quy liên quan trực tiếp và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em Rối loạn phổ tự kỉ.

Tư vấn chính sách là việc cung cấp cho gia đình những thông tin về các văn bản pháp quy, trong đó quy định những hỗ trợ của nhà nước giành cho trẻ cùng với những hướng dẫn hoàn thành thủ tục để trẻ có thể nhận được sự hỗ trợ đó. Một số văn bản pháp quy liên quan trực tiếp và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em Rối loạn phổ tự kỉ gồm:

1. Luật người khuyết tật 51/2010/QH12: Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với người khuyết tật. Chương IV bàn về giáo dục cho Người khuyết tật.

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật người khuyết tật.

3. Quyết định số 1019/QĐ-Ttg ngày 05/8/2012 Phê duyệt Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quền của NKT.

4. Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Trong đó quy định về hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tất và cấp giấy chứng nhận khuyết tật.

5. Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 quy định điều kiện và thủ tục thành  lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập. Trong đó điểm đáng chú ý là quy định về các hoạt động của trung tâm. Các hoạt động này có hỗ trợ rất lớn cho trẻ khuyết tật học hòa nhập.

6. Thông tư liên tịch số 42/2013 ngày 31/12/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với NKT. Trong đó quy định về ưu tiên nhập học và tuyển sinh, miễn giảm một số nội dung môn học và hoạt động giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập... cho trẻ khuyết tật.

7. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 đến năm học 2020-2021. Trong đó điều 7 quy định việc miễn học phí với trẻ mẫu giáo, trẻ em, sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

8. Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ban hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, trong đó quy định chế độ ưu tiên tuyển thẳng cho trẻ khuyết tật.

9. Kế hoạch số 129/KH-BGDĐT ngày 07/2/2013. Kế hoạch hành động vì trẻ em của ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020. Trong đó điểm đáng chú ý là mục tiêu đến năm 2020 có 70% trẻ em khuyết tật được đi học.

10. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung. quy trình, thủ tục công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ, Trong đó, đưa tỉ lể trẻ khuyết tật được tiếp cận Giáo dục là một trong những tiêu chí phổ cập, xóa mù chữ.

11. Thông tư liên tịch số 19/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD NKT trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

12. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDPT công lập. Trong đó có quy định về vị trí việc làm của nhân viên hỗ trợ GD NKT trong các cơ sở GDPT công lập.

13. Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/1/2018 quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật. 

14. Quyết định số 388QĐ-BGDĐT ngày 30/1/2018 ban hành kế hoạch giáo dục NKT giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục.

15. Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/1/2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

---

Minh Nguyệt (tổng hợp)

---