• 111
  • lang
  • lang

Nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân của phụ nữ và trẻ em gái khỏi các nguy cơ về mua bán người và bạo lực

09/04/2021

Tiếp tục áp dụng nền tảng cộng đồng tự lực tại địa phương, Dự án Phòng chống Mua bán Phụ nữ và Trẻ em gái được thực hiện tại tỉnh Điện Biên trong năm triển khai đầu tiên đã thành lập được 43 Câu lạc bộ phụ nữ, tại huyện Tuần Giáo, Mường Chà, thuộc địa phương dự án của World Vision Việt Nam.