• 111
  • lang
  • lang

5 ngành nghề thường xuất hiện tình trạng cưỡng bức lao động (Phần 1)

17/06/2021

Những người dễ bị tổn thương thường sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cưỡng bức lao động: một vòng tuần hoàn khi họ bị buộc phải làm việc, không được trả lương tử tế, không có sự bảo vệ thích hợp từ công ty, có thể thường xuyên bị bóc lột và bạo lực bởi chủ sử dụng lao động.