• 111
  • lang
  • lang

Cảnh giác trước những lời chào mời công việc không chính thống qua mạng xã hội (Phần 1)

25/06/2021

Những thay đổi và phát triển của công nghệ đã thay đổi đáng kể đến cách nhà tuyển dụng tìm thấy ứng cử viên và ngược lại. Mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp họ lưu giữ các mối liên hệ công việc, chuyên nghiệp LinkedIn, cũng là nơi tìm kiếm việc làm đa dạng với nhiều người.